دنباله دار اطلس / اتلس (ATLAS) C/2019 Y4

Atlas comet

دنباله دار اطلس دوباره پرنور شد!

با انتشار تصاویری از متلاشی شدن این دنباله دار، تمام هیجان دیدن یک دنباله دار پرنور فروکش کرد!

اما در تصاویری که از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت ماه توسط منجم با تجربه «تر