تمرین تصاویر ماهواره ای کتاب کار

توی کتاب کار نجوم کودک در تمرینی از نجوم اموزان خواسته شده که هر انچه در هر یک از تصاویر زیر مشاهده می کنند را در محل مشخص شده بنویسند.

تصویر شماره ۱

تصویر شماره 1
تصویر شماره 1

تصویر شماره ۲

تصویر شماره 2
تصویر شماره 2

تصویر شماره ۳

عکس هوایی شماره 3
عکس هوایی شماره 3

تصویر شماره ۴

عکس هوایی شماره 4
عکس هوایی شماره 4

تصویر شماره ۵