همایش ملی رصدخانه های ایران

نجوم، از آنجا که از دیرباز با مشاهده ی دقیق و نظریه همراه بوده، کهن ترین شاخه از دانش بشری شمرده می شود. رصدخانه، در نگاهی دانشورانه، آزمایشگاهی برای نظریه های نجومی است که در چرخه ی روش دانشورانه از یک سو بستر مشاهدات تجربی مورد نیاز جهت آزمون نظریه های نجومی را فراهم می آورد و از سوی دیگر مواد خام و تازه را برای به چالش کشیدن نظریه های قدیمی مهیا می سازد.  
همایش ملی رصدخانه های ایران به هدف آشنا شدن جامعه ی نجوم، از منجمان حرفه ای گرفته تا علاقمندان عمومی نجوم، با فعالیت های رصدی جاری در کشور برگزار می شود. امید آن است که حضور منجمان رصدگر در این همایش برای گفتگو در موضوع رصد و ارائه ی فراورد تلاش هایشان در قالب مقالات و سخنرانی ها زمینه ساز فعالیت های رصدی هرچه  بنیادی تر، عمیق تر، و گسترده تر باشد، و چه بسا از این طریق بستری نیز برای همکاری هر چه بیشتر رصدخانه های ایران در راستای ارتقاء نجوم رصدی در کشور فراهم آید.

 

هدف همایش چیست؟

فراهم آوری زمینهای برای آشنایی هرچه بیشتر رصدخانه های ایران با فعالیتهای یکدیگر و ایجاد  پیوند میان فعالیت آنها  رونق بخشی به رصد حرفه ای به عنوان زیربنای نجوم از طریق فراهم نمودن بستری برای ارائه مقالات در این زمینه

اعضای کمیته علمی همایش

علیرضا  آقایی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)  
محمود بهمن آبادی (دانشگاه صنعتی شریف)  
یوسف ثبوتی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
حبیب خسروشاهی (پژوهشگاه دانش های بنیادی)
سهراب راهوار (دانشگاه صنعتی شریف)
فرزان مومنی (دانشگاه خوارزمی)  دبیر کمیته 

 

دبیرخانه اجرایی: 
کرج، بلوار شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خـــــــوارزمی،دانشکده فیزیک

تلفن :  ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ | داخلی: ۲۳۳۶ 
فکس : ۰۲۶۳۴۵۵۰۴۸۲